0   facal aig an ìre is motha
Tha an làrach seo ag obair ann an cruth air a leud a-mhàin
0   facal aig an ìre is motha
0